Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Nangtayungan Sasatoan Bahasa Sunda Kelas 6 Sub Tema 1

Andelina.me - semoga sehat selalu. Pada artikel ini kamu akan mengetahui lebih banyak tentang Bahasa Sunda, mengenai Nangtayungan Sasatoan Bahasa Sunda Kelas 6 Sub Tema 1. Untuk lebih jelasnya simak ulasan lengkap di bawah ini.

Daftar Isi

Wacana Nangtayungan Sasatoan

Anak Si Rénggé

Pun bapa seneng pisan miara ingon – ingon (sasatoan). Di bumina téh aya kelenci, marmut, japati, sareng hayam. Hayamna rupi – rupi, sajabi ti hayam kampung aya ogé hayam pelung, bangkok, sareng hayam katé ogé aya.

Di pengkereun bumina, bapa ogé ngadamel balong anu dipelakan rupi - rupi lauk saperti lauk emas, lauk mujaér, lauk guramé, jeung lélé. Balongna téh teu patos jero, margi saur bapa melang bilih aya anu titeuleum.

Hiji waktos Si Rudi nyarios ka bapana hoyong miara meri. Ku bapana disatujuan, tapi moal mésér anakna badé megarkeun nyalira.
“Urang megarkeun waé, endogna urang mésér ka Mang Toha,” saur bapana.
Ti harita bapa sareng putrana teras bébérés, kaleresan aya hayam anu badé nyileungleum nyaéta Si Rénggé. Endog Si Rénggé ditukeuran ku bapana ku endog meri ti Mang Toha téa. Megarkeun meri saur bapana kedah ku hayam anu nuju nyileungleum. Margi ari ku indung merina mah tara megar. Leres waé dina waktosna, anak Si Rénggé téh megar sadayana mani lalucu pisan.

Tos umur saminggu anak Si Rénggé ku bapa diturunkeun kana balong, ditutur – tutur ku Si Rudi bisi tilelep. Si Rudi mani resepeun pisan ningali anakna Si Rénggé ngarojay di jero balong, mani resep katingalina téh.

Nangtayungan Sasatoan Bahasa Sunda Kelas 6 Sub Tema 1
Nangtayungan Sasatoan Bahasa Sunda Kelas 6 Sub Tema 1


I. Jawab Pananya di Handap Ieu

 1. Saha anu resep miara ingon-ingon téh? terjemahannya siapa yang suka memelihara hewan peliharaan?
 2. Sato naon waé anu diinguna téh? Terjemahannya hewan apa saja yang di peliharanya?
 3. Di mana perenahna bapa ngadamel éta balongna téh? Terjemahannya dimana tepatnya bapak membuat kolam ikan tersebut?
 4. Dipelakkan lauk naon waé éta balongna téh? Terjemahannya dipelihara ikan apa saja yang ada dikolam tersebut?
 5. Geus umur saminggu anakna Si Rénggé ku bapana sok dikumahakeun? Terjemahannya sudah umur satu minggu anaknya si rengge lalu sama bapak di bagaimanakan?

II. Harti Kecap

 • Pun bapa resep miara ingon-ingon.
 • Ingon-ingon = sato anu sok diingu
 • Bapa nuju ngadamel kulah.
 • Kulah = balong atawa émpang (kolam).
 • Saur bapa ngadamel balongna tong jero teuing, melang sing aya nu tigejebur.
 • Melang = hariwang ( hawatir).
 • Tuh Si Rénggéna rék nyileungleum (mengerami).
 • Nyileungleum = ngadekeman endog sangkan megar (menetas).
 • Rénggé = warna bulu hayam
 • Megar = endog megar, beulah cangkangna, tuluy kaluar anakna.
 • Mimiti mah Si Rénggé téh cicing waé, tapi mireungeuh anakna dipapangku ari garapak téh ngabintih ka Si Rudi, tuluy cilingcingcat ka ditu ka dieu.
 • Mireungeuh = ningali, nempo
 • Ngabintih = ngeunakeun bagian awak nu matak nyeri ka batur.
 • Cilingcingcat = teu daék cicing, turun naék
 • Si Rudi malah ngahajakeun seuseurian ningali anakna Si Rénggé tikoséwad.
 • Ngahajakeun = ngahalnakeun, milampah hal anu dilarang, minangka protés.
 • Tikoséwad = labuh. terjemahannya jatuh
 • Buuk Kang Wawan mah rintit jiga akina. Terjemahannya rambut mas/akang wawan keriting seperti kakeknya
 • Rintit = keriting, kribo
 • Hayam pelung kagungan bapa mah warnana borontok. Terjemahannya Ayam pelung punya bapak mempunyai warna berintik
 • Borontok = warna bulu hayam beureum totol-totol bodas. Terjemahannya Berintik, atau warna bulu ayam merah yang mempunyai corak totol putih

III. Ngaran Anak Sato

 • Begog adalah anak monyét
 • Belo adalah anak kuda
 • Bilatung adalah anak ucing (Kucing)
 • Bocokok adalah anak buhaya (Buaya)
 • Buncit adalah anak beurit (Tikus)
 • Burayak adalah anak lauk (Ikan)
 • Buruy adalah anak bangkong (Katak/Kodok)
 • Cémé adalah anak embé (kambing)
 • Ciak adalah anak hayam (Ayam)
 • Enéng adalah anak munding (Kerbau)
 • Hileud adalah anak kukupu (Kupu-kupu)
 • Kicik / kirik adalah anak anjing
 • Ménél adalah anak gajah
 • Pedēt adalah anak sapi
 • Piyik adalah anak japati (Burung Merpati/Dara)
 • Utek-utek adalah anak reungit (Nyamuk)

Ikuti terus Andelina.me di aplikasi Google News klik following, dapatkan update Bahasa Sunda terbaru dengan sangat mudah.

Untuk berdiskusi tentang Nangtayungan Sasatoan Bahasa Sunda Kelas 6 Sub Tema 1, silahkan tulis pada kolom komentar atau bisa menghubungi dengan klik menu kontak di blog ini, dan share info ini sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian ya ^-^ Semoga bermanfaat, salam Pendidikan!

Artikel ini sudah publish dengan link https://www.andelina.me/2023/02/nangtayungan-sasatoan-bahasa-sunda.html.

Disclaimer: Setiap artikel yang berhubungan dengan soal-soal beserta kunci jawabannya, bertujuan untuk membantu siswa belajar dalam persiapan menghadapi UTS/PTS maupun UAS/PAT di sekolah. Tidak ada unsur membocorkan soal yang sifatnya rahasia.
Super ThanksSilahkan yang ingin mentraktir Admin, Dana akan digunakan untuk pengembangan website ini www.andelina.me, Terima kasih.
Andelz
Andelz Selanjutnya kalian mau dibuatkan artikel tentang apalagi? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ini