/* end quizz */
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Soal PAS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 dan Kunci Jawaban

Andelina.me - semoga sehat selalu. Pada artikel ini kamu akan mengetahui lebih banyak tentang Bahasa Sunda, mengenai Soal PAS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 dan Kunci Jawaban. Untuk lebih jelasnya simak ulasan lengkap di bawah ini.

Soal PAS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 dan Kunci Jawaban
Soal PAS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 dan Kunci Jawaban

Soal bahasa sunda Kelas 7 semester 1 dan kunci jawaban – Assalamu’alaikum pembaca setia Andelina kali ini akan membagikan soal Bahasa Sunda SMP menyusul bank soal Bahasa Sunda pada postingan sebelumnya. Postingan kali ini akan fokus pada soal PAS/UAS bahasa sunda Kelas 7 semester 1.

Penilaian Akhir Semester (PAS) atau yang dulunya kita kenal dengan Ulangan Akhir Semester (UAS) merupakan kegiatan penilaian yang dilaksanakan pada akhir semester 1 yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian kompetensi peserta didik selama semester ganjil.

Soal Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 dan Kunci Jawaban

Batasan materi penilaian PAS/UAS meliputi seluruh indikator yang merangkum semua kompetensi dasar atau KD pada semester 1. Nilai yang kemudian didapatkan oleh siswa selama mengikuti PAS/UAS selanjutnya akan diolah Bersama dengan nilai PH dan PTS dan dianalisis guna ketuntasan belajar peserta didik. Nantinya, nilai tersebut juga yang akan dipakai untuk pengisian rapor yang bersangkutan.

Baik dimasa normal maupun dimasa Pandemi saat ini, Mekanisme pelaksanaan Penilaian Akhir Semester/Ulangan Akhir Semester tahun 2021/2022 sendiri berada dalam kewenangan Satuan Pendidikan berdasarkan rapat dewan guru.

Contoh Soal PAS/UAS Bahasa Sunda Kelas 7 SMP Semester 1 Tahun 2021/2022 Kurikulum 2013 yang akan Penaguru bagikan ini telah disesuaikan dengan kaidah penulisan soal-soal PAS/UAS SMP dengan HOTS.

Hal ini mengikuti Surat Edaran Pemerintah yang diterbitkan oleh Pusmenjar Kemendikbud yang berbunyi bahwa soal-soal PAS/UAS SMP ataupun soal-soal ulangan yang lain pada Kurikulum 2013 harus memenuhi ketentuan standar soal terbaru yang terintegrasi dengan pembelajaran HOTS (Higher Order Thinking Skills) dan kemampuan literasi dan Numerasi peserta didik.

Selain itu, Contoh Soal PAS/UAS Bahasa Sunda Kelas 7 SMP Semester 1 Kurikulum 2013 ini juga dibuat dari prediksi soal-soal latihan PAS/UAS Kurikulum 2013 dengan tetap memerhatikan kisi-kisi soal Kurikulum 2013.

Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 7 SMP Semester 1 yang Kami bagikan ini memiliki total 30 soal yang berisi soal pilihan ganda dan essay.

Download Soal PAS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 

Bagi Bapak/Ibu Guru atau Adik-Adik yang berminat mengunduh Soal & Kunci Jawaban PAS/UAS Bahasa Sunda Kelas 7 SMP Tahun Ajaran 2021/2022 berformat File Ms Word (docx), Silahkan klik link Download Soal & Kunci Jawaban PAS/UAS Bahasa Sunda Kelas 7 SMP berikut ini:

SOAL UTS 1 SMP/MTS BAHASA SUNDA KELAS VII

I. PILIHAN GANDA

Wacana Pikeun soal nomer 1-5

Hayam Kongkorongok Subuh

Kacaritakeun jaman baheula aya oray naga geus lila ngalamun hayang nyaba ka kahiyangan. Unggal isuk eta oray teh osok dangdan mapantes maneh. Tapi keukeuh teu ngarasa ginding lantaran teu boga perhiasan, mangkaning arek ngadeheus ka dewa.

Sanggeus mikir manehna inget ka sobatna sakadang titinggi, maksudna arek nginjeum tanduk ka sakadang jago harita mah jago teh aya tandukan menta di anteur ka titinggi. Sanggeus aprok dicaritakeun sakabeh pamasalahan naga ka jago.

Maksudnamah nginjeum tanduk ka jago, engke dianteurkeuna deui ku sakadang titinggi cak sakadang naga. Hayam jago teu nembalan lantaran apal jahat jeung licikna naga. Lila-lila naga ngarayu, jago oge merekeun tandukna ka sakadang naga.

Cak naga ka jago “engke tandukna dibalikeun deui dianteurkeun ku titinggi samemeh balebat, lamun balebat can balik wae bisi kaula poho ngawangkong jeung dewa, anjeun mere tanda weh kongkorongok sing tarik.”

Geus kitumah jung weh naga jenug titinggi the arindit. Isukna samemeh balebat hayam jago kongkorongok satakerna. Sakali dua kali titinggi teu datang wae, terus jago teh kongkorongok sababaraha kali deui, tapi tetep titinggi teu dating keneh bae. Nepi ka brayna berang titinggi teu datang-datang.

“Keun sugan cenah peuting engke” pok hayam teh. Tapi weleh ditunggu nepi kasubuh titinggi teu dating keneh wae. Pohara ambekna hayam jago nepi ka nyancam lamun titinggi dating arek di pacok nepikeun ka paehna.

Ti harita hayam jago teh tiap-tiap subuh kongkorongok sarta mun papanggih jeung titinggi sok langsung dipacok nepi ka paehna, males pati dumeh kungsi ngabobodo.

1. Palaku utama dina éta dongéng ...
a. Oray naga
b. Dewa
c. Titinggi
d. Hayam

2. Carita dongéng diluhur ka asup kana golongan dongéng ...
a.Sasakala
b. Babad
c. Fabél
d. Mite

3. Basa sunda anu digunakeun dina dongéng diluhur nyaéta ...
a. Basa lemes
b. Basa kasar
c. Basa loma
d. Basa Sopan

4. Watek oray naga téh ...
a. bageur
b. Jahat
c. Pelit
d. Sopan

5. Judul dongéng diluhur nyaéta ...
a. Hayam kongkorongok subuh
b. Kisah hayam jeung baturna
c. Carita oray naga
d. Oray naga jeung hayam

6. Anu kaasup carita sasakala ,dihandap ieu iwal ...
a. Situ bagendit
b. Talaga warna
c. Maung panjalu
d. Sakadang peucang

7. Omongan dua jalma atawa lewih bari silih tempal nyaéta ...
a. Paguneman
b. Caritaaan
c. ngabandungan
d. Ngajenan

Paguneman Pikeun soal nomer 8-9
Dimas : “Sampurasun !”
Leo : “.....”
as : “Rék kamana euy, meni rurusuhan kitu?”
Leo : “Ieu Dim, rék euli uyah di titah ku Ema.”
Dimas : “Ari sugan téh rék ka mana.”
Leo : “Yu dim ah, Bisi Ema nungguan euy.”
Dimas : “....”

8. paguneman di luhur teh ngagunakeun basa ...
a.Kasar
b. Hormat
c. Lemes
d.Loma

9. Kecap atawa kalimah anu pantes pikeun ngalengkepan paguneman di luhur, nyaéta ...
a. Euy, Ka mana
b. Mangga, Rampés
c. Rampés, Enya atuh
d. Rampéa, Ka mana

10. Kalimah ieu di handap tatakrama basa nu merenah nyaeta …
a.Abdi mah parantos tuang
b. Pa Angga wangsul ti payun
c. Terang henteu kamari aya supa
d. Pa Usman nembe sumping ti Jakarta

11. Pungsi bewara atawa wawaran teh diantarana pikeun …
a.Nepikeun niat hade kalayan sopan
b. nepikeun informasi ka balarea
c. nepikeun kahayang ka batur
d. mangaruhan babaturan deukeut

12. Jumlah aksara vokal dina basa sunda aya …
a. 5
b. 4
c.7
d. 8

13. Istilah dina basa Indonesia nu mibanda harti sarua jeung kecap wawaran teh nyaeta …
a. Berita
b. presenter
c. Pengumuman
d. Reporter

14. Naek turunna lagu atawa wirahma nyarita waktu nepikeun wawaran disebut …
a.Lentong
b. volume
c. lafal
d. Rengkak

15. Ieu dihandap conto kalimah anu ngagunakeun gaya basa mijalma, nyaéta ...
a. pa, punten abdi bade ka pengker
b. béntang ting kariceup di langit
c. pun biang parantos ngantunkeun
d.langlayangan téh ngapung ka luhur

16. Conto-conto kecap sifat aya dina bagian ...
a. pinter, buku, maca
b. geulis, galak, motor
c. kotor, soméah, cageur
d. guru, dokter, ustad

17. Ieu di handap conto kecap anu patali jeung sora sasatoan, nyaéta ...
a. cula, tanduk
b. jajangkar, pelung
c.ngagaur,kongkorongok
d. ngagerem, pamatil

18. Ieu di handap mangrupa aksara vokal dina basa sunda, nyaéta ...
a. a,i,u, é,o,e,eu
b. a, i,u, é,o,e,ue
c. a,i,u, é,oe,e,eu
d. a,i,u, é,o,eo,eu

19. Nyieun karangan pangalaman mah teu bisa diwangwang atawa papapantes, tapi kudu dumasar ...
a. data ti babaturan atawa ti kolot anu loba pangalaman
b. data anu nyata, anu kungsi katempo atawa kaalaman
c. kanyataan di lapangan atawa anu karasa ku urang
d. naon wae anu dipikaresep ku urang atawa ku batur

20. Ieu di handap conto kecap anu geus dirarangkénan tengah -in- nyaéta ...
a. pinter
b. sinatria
c. bintang
d.pamingpin

21. “Buku anu beureum éta sarua siga anu abdi”
Dina kalimah diluhur anu kaasup kecap pangantet kecap………….
a. buku
b. sarua
c. siga
d. anu

Wacana Pikeun soal nomer 22-23

Basa poe mingggu ,kuring ulin kakebon binatang,inditna sakulawarga ,da adi-adi kuring oge harayangen milu. barungaheun pisan katenjona adi-adi teh, mamah sasadiaan timbel dipurakna engke lamun geus cape kukurilingan nempoan sasatoan. Daharna cenah sok ngariung handapeun tangkal kai.Kuring atoh we nu aya nya bias ulin,nya bakal dahar rewog.Wah kacipta resepna!

22. Saha nu nyaritakeun pangalaman diluhur ...
a. Mamah
b. Pangarang
c. Kuring
d. Adi-adi

23. Tempat Kajadian pangalamanana nyaéta di ...
a. Kebon binatang
b. Imah
c. Sakola
d. Kantin

Wacana Pikeun soal nomer 24-25

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dina raraga ngalaksanakeun pangeling ngeling Maulid Nabi Muhammad SAW. Warga RT. 03 RW. 05 Cijalim Pasapen Kuningan bade ngayakeun sepitan masal gratis. Anu waktosna dinten Rebo kaping 2 mei 2012 ngawitan ti tabuh 10.00 enjing dugi ka lekasan. Tempatna di Tajug Baiturahman. Kumargi kitu Bapa/ Ibu/ Saderek diantos kasumpinganana.

Sakitu wawaran ti sim kuring, hatur nuhun kana sagala perhatosanana!
Hatur nuhun Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Kuningan, 20 Januari 2012
Ketua RT 02 Komplek Kabumen

24. Jejer/Tema dina wawaran diluhur, nyaéta ...
a. Miéling Maulid Nabi Muhammad SAW
b. Sepitan massal gratis
c. Kasumpingannana
d. Acara ketua RT

25. Nu ngadamel wawaran dilur téh nyaéta ...
a. Ketua RT 02
b. Bapa/ Ibu saderek
c. Sekertaris
d. anu disepitan

26. Mana nu kaasup kana rajékan dwimurni?
a. rurat-rérét
b. gegebug
c. tulas-tulis
d. mobil-mobil

27. Mana nu kaasup kecap rajékan dwipurwa?
a. Buku-buku
b. rurat-rérét
c. kokolot
d. tulas-tulis

28. Mana nu teu kaasup kecap rajékan trilingga?
a. war wér wor
b. luak-lieuk 
c. tak ték tok
d. brang bréng brong

29. Serat nulis béwara nyaéta iwal ...
a. basa nu merenah tur pikahartieun
b. basana jelas, sopan, singget
c. nepikeun béwara tong disaluyukeun
d. ka saha ditujukeunana kudu jentré

30. Ciri wacana paguneman nyaéta iwal ...
a. Ngagunakeun pola kalimah langsung
b. ngagunakeun tanda baca kekenteng (“...”)
c. Ngagunakeun tanda baca titik dua ( : )
d. ngagunakeun pola kalimah teu langsung

II. Jawab kalayan singget tur jentre !

1. Naon anu disebut paguneman téh ?
2. Jelaskeun hartina dongéng !
3. Sebutkeun 4 unsur dongéng !
4. Jieun kalimah nu ngagunakeun kecap rundayan di handap !
a. barangbawa b. paraguru c. silih tulungan
5. Tuliskeun pangalaman hidep disakola nu teu bisa dipohokeun, minimal 2 (dua) paragraf !

Untuk mengetahui Kunci jawabannya silahkan coba test soal online dibawah ini:

Soal PAS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 dan Kunci Jawaban

Ikuti terus Andelina.me di aplikasi Google News klik following, dapatkan update Bahasa Sunda terbaru dengan sangat mudah.

Untuk berdiskusi tentang Soal PAS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 dan Kunci Jawaban, silahkan tulis pada kolom komentar atau bisa menghubungi dengan klik menu kontak di blog ini, dan share info ini sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian ya ^-^ Semoga bermanfaat, salam Pendidikan!

Artikel ini sudah publish dengan link https://www.andelina.me/2021/09/soal-pas-bahasa-sunda-kelas-7-semester.html.

Disclaimer: Setiap artikel yang berhubungan dengan soal-soal beserta kunci jawabannya, bertujuan untuk membantu siswa belajar dalam persiapan menghadapi UTS/PTS maupun UAS/PAT di sekolah. Tidak ada unsur membocorkan soal yang sifatnya rahasia.
Super ThanksDukung website www.andelina.me supaya terus dapat memberikan informasi yang kamu cari dengan mudah, Terima kasih.