/* end quizz */
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Kunci Jawaban Basa Sunda Kelas 4 Halaman 5

Andelina.me - semoga sehat selalu. Pada artikel ini kamu akan mengetahui lebih banyak tentang Bahasa Sunda, mengenai Kunci Jawaban Basa Sunda Kelas 4 Halaman 5. Untuk lebih jelasnya simak ulasan lengkap di bawah ini.

Berikut ini Kunci Jawaban Basa Sunda Kelas 4 Halaman 5, Penjelasan Bahasa Sunda Beserta Artinya, Cocok untuk orangtua/murid yang tidak mengerti bahasa sunda.

Soal Latihan Basa Sunda Komukasi Dina Pakumbuhan Pupujian.
Kunci Jawaban Basa Sunda Kelas 4 Halaman 5, Halaman 6, jeung Halaman 7.

Jawab Pananya di Handap! 

Jawablah Pertanyaan di Bawah ini
  1. Kecap asal tina pupujian nya eta ... Asal Kata dari Pupujian adalah ...Puji
  2. Pupujian kaasup kana wangun ... Pupujian termasuk dalam bentuk ...Puisi 
  3. Pupujian ampir sarua jeung ... Pupujian Hampir sama dengan ...Sa'ir 
  4. Salahsahiji fungsi pupujian nya eta ... Salah satu fungsi pupujian adalah ...Pikeun ngomunikasikeun pangajaran agama 
  5. Cara nepikeun pupujian biasana ku cara ... Cara menyampaikan pupujian biasanya dengan cara ...dinadomkeun atawa dikawihkeun.

Pilih ku cara dicakra (X) jawaban a,b,c, jeung d nu dianggap paling bener!

Pilih dengan cara disilang (X) jawaban a,b,c, dan d yang dianggap paling benar!

1. Pupujian asalna tina kecap ... artinya Pupujian berasal dari kata...
    a. Pujian
    b. Muji
    c. Pupuji
    d. Puji

2. Karya Sastra nu ampir sarua jeung pupujian nya eta ... artinya karya sastra yang hampir sama dengan pupujian adalah ...
    a. Pupuh
    b. Guguritan
    c. Sa'ir
    d. Mantra

3. Tempat nu mindeng kapanggih nadomkeun pupujian nya eta ... -artinya termpat yang biasanya ditemukan/terdengar lagu pupujian adalah di...
    a. Imah
    b. Masigit
    c. Hotel
    d. Basisir

4. Salahsahiji fungsi sosial anu aya dina pupujian nya eta ... salah satu fungsi sosial yang ada pada pupujian adalah ...
    a. Ngomunikasikeun ajaran agama - mengkomunikasikan ajaran agama
    b. Ngalatih sora - melatih suara
    c. Ngaramekeun masigit - artinya meramaikan masjid
    d. Ngawanohkeun pupujian - memperkenalkan pupujian

5. Sipat Allah anu teu disebutkeun dina conto pupujian muji ka Gusti Allah nya eta ...
Sifat Allah yang tidak disebutkan pada contoh pupujian kepada Allah SWT adalah ...
    a. Maha Kawasa
    b. Maha Jembar
    c. Maha Welas
    d. Maha Akbar

6. Jalma anu bakal diganjar ku Allah nu Maha Welas numutkeun conto pupujian Muji ka Gusti Allah nya eta ...
Mereka yang akan diberi pahala oleh Allah yang Maha Pengasih sesuai dengan contoh pupujian kepada Allah tersebut adalah...
    a. To'at
    b. To'at jeung sabar
    c. Sabar
    d. Sukur

7. Anu dipiharep ku manusa ka Allah dumasar conto pupujian Muji ka Gusti Allah nya eta ...
Harapan manusia kepada Allah yang berdasarkan contoh pupujian kepada Allah tersebut adalah...
    a. Puji ti Allah
    b. Surga
    c. Pitulung ka Allah
    d. Rohmat ti Allah

8. Anu dipiharep ku manusa tina conto pupujian do'a jeung tobat nya eta ...
Yang diharapkan oleh manusia dari contoh doa pupujian dan taubat adalah...
    a. Puji ti Allah
    b. Rohmat ti Allah
    c. Salamet tina siksa naraka
    d.Pitulung ti Allah

9. Numutkeun conto pupujian solawat nabi, Nabi Muhammad dibabarkeun di ...
Menurut contoh pupujian Sholawat Nabi, Nabi Muhammad lahir di...
    a. Madinah
    b. Mekkah
    c. Mesir
    d. Turki

10. Numutkeun conto pupujian solawat nabi, Nabi Muhammad dibabarkeun dina taun ...
Sesuai dengan contoh pupujian Sholawat Nabi, Nabi Muhammad lahir pada tahun...
    a. 500 Masehi
    b. 570 Masehi
    c. 571 Masehi
    d. 70 Masehi

11. Waktu dikawihkeun conto pupujian pepeling di luhur dina waktu solat ...
Waktu yang biasanya diberikan contoh pupujian pepeling (pengingat/nasehat) yaitu pada waktu sholat...
    a. Ashar
    b. Duhur
    c. Magrib
    d. Subuh

12. Nu Kaasup kana conto kawajiban manusa di dunya dumasar conto pupujian pepeling di luhur nya eta ...
Yang termasuk contoh kewajiban manusia di dunia berdasarkan contoh pupujian pepeling (pengingat/nasehat) di atas adalah...
    a. Puasa
    b. Zakat
    c. Sakola
    d. Solat

13. Nu diajarkeun dina conto pupujian ajaran agama nya eta ...
Yang diajarkan pada contoh pupujian ajaran agama adalah...
    a. Rupa-rupa cai artinya macam-macam air
    b. Cara-cara solat artinya cara-cara sholat
    c. Pardu Solat artinya fardhu Shalat
    d. Pardu Wudu artinya fardhu wudhu

14. Anu dilakukeun mimiti dina kagiatan wudu dumasar kana conto pupujian ajaran agama di luhur nya eta ...
yang dilakukan awal mula kegiatan berwudhu berdasarkan pada contoh pupujian ajaran agama di atas adalah ...
    a. Ngumbah leungeun artinya membasuh lengan
    b. Ngusap sirah saeutik artinya mengusap kepala sedikit
    c. Niat artinya niat
    d. Ngumbah suku artinya membasuh kaki

15. Lamun aya waktu lowong - Jika ada waktu luang 
      Enggal eusi ulah kosong
      Pilari elmu anu luhung - Mencari ilmu yang luar biasa
      Ulah embung - ulah embung
      Meungpeung umur acan tungtung - Batasan usia belum berakhir

Upama ditengetan, pupujian di luhur, kaasup kana ...
Jika diperhatikan, pujian di atas termasuk...
    a. Ajaran agama
    b. Pepeling
    c. Solawat nabi
    d. Puji ka Allah

Catatan: jawaban soal pilihan ganda adalah yang ditulis miring. 

Jawab ku cara ngabuleudan aksara B lamun ceuk hidep ungkara di handap bener jeung aksara S lamun ungkara di handap ku hidep dianggap salah!

1. Pupujian teh kaasup salah sahiji karya sastra anu ditulis dina wangun puisi.
    Pupujian meliputi setiap karya sastra yang ditulis dalam bentuk puisi.
    (B-S) ... Jawabanana B

2. Cara macana di nadomkeun atawa dikawihkeun.
    Cara membacanya dilagukan atau dilantunkan.
    (B-S) ... Jawabanana B

3. Waktu ngalaksanakeun pupujian sabada solat di masigit, atawa di madrasah, di pasantren.
    Waktu melaksanakan pupujian saat sholat di masjid, atau di madrasah, di pesantren.
    (B-S) ... Jawabanana B

4. Numutkeun eusina, pupujian dipasing jadi tilu rupa, nya eta pepeling, muji ka Allah, Solawat Nabi.
    Menurut isinya, pujian dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu pepeling, pujian kepada Allah, Solawat Nabi.
    (B-S) ... Jawabanana S

5. Istilah kaagamaan bisa mangrupa serepan tina basa sejen atawa basa sunda asli.
    Istilah keagamaan bisa merupakan serapan dari bahasa lain atau bahasa aslinya.
    (B-S) ... Jawabanana B

6. Ngaji mangrupakeun isitilah kaagamaan nu kaasup kana kagiatan kaagamaan.
    Ngaji merupakan istilah agama yang termasuk dalam kegiatan keagamaan.
    (B-S) ... Jawabanana B

7. Marbot kaasup istilah kaagamaan nu kaasup kana tempat jeung alat ibadah.
    Marbot termasuk istilah agama yang meliputi tempat dan alat peribadatan.
    (B-S) ... Jawabanana S

8. Naib kaasup kana istilah kaagamaan nu kaasup kana kalungguhan di masarakat.
    Naib termasuk dalam istilah agama yang termasuk dalam kepemimpinan dalam masyarakat.
    (B-S) ... Jawabanana B

9. Pupujian solawat nabi, eusina medar ngeunaan ajaran-ajaran nabi.
    Pupujian sholawat nabi, merasionalisasikan (menceritakan kekaguman) tentang ajaran nabi
    (B-S) ... Jawabanana B

10. Pupujian ajaran agama eusina medar sifat-sifat Allah.
      Pupujian ajaran agama menguraikan/menceritakan sifat-sifat Tuhan
     (B-S) ... Jawabanana S

Ikuti terus Andelina.me di aplikasi Google News klik following, dapatkan update Bahasa Sunda terbaru dengan sangat mudah.

Untuk berdiskusi tentang Kunci Jawaban Basa Sunda Kelas 4 Halaman 5, silahkan tulis pada kolom komentar atau bisa menghubungi dengan klik menu kontak di blog ini, dan share info ini sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian ya ^-^ Semoga bermanfaat, salam Pendidikan!

Artikel ini sudah publish dengan link https://www.andelina.me/2021/08/kunci-jawaban-basa-sunda-kelas-4.html.

Disclaimer: Setiap artikel yang berhubungan dengan soal-soal beserta kunci jawabannya, bertujuan untuk membantu siswa belajar dalam persiapan menghadapi UTS/PTS maupun UAS/PAT di sekolah. Tidak ada unsur membocorkan soal yang sifatnya rahasia.
Super ThanksDukung website www.andelina.me supaya terus dapat memberikan informasi yang kamu cari dengan mudah, Terima kasih.